notár Bratislava - notársky úrad Bratislava
Notárske služby v Bratislave - volajte: 02/556 422 37

Notár v Bratislave

JUDr. Jana Horňáková


Potrebujete osvedčiť pravosť podpisu, overiť správnosť odpisu alebo fotokópie? Chceli by ste vyhotoviť notársku zápisnicu a listiny potrebné na založenie spoločnosti? Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej so sídlom v Bratislave zaručuje kvalitu za výkon všetkých činností, ktoré spadajú do portfólia notárskej kancelárie.

Služby, ktoré ponúka naša notárska kancelária

• NOVINKA! - zápisy do registra partnerov verejného sektora
• zaručená konverzia dokumentov
• notárske zápisnice o právnych úkonoch
• osvedčovanie právne významných skutočností
• notárske úschovy
• notárske centrálne registre
• súdny komisariát

Užitočné odkazy
Notárska komora SR
Pozemkový fond SR
Obchodný register SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Kataster SR
Živnostenský register SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Generálna prokuratúra SR


Všetky potrebné informácie o notárskych službách, ako aj cenník služieb nájdete na stránke www.notar.sk.

notár Bratislava - overenie podpisu


Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej so sídlom v Bratislave ponúka široké spektrum notárskych služieb, ktoré sú potrebné v bežnom živote. Čas je dnes veľmi dôležitá veličina, preto sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety a zabezpečiť im všetky notárske služby v čo najkratšom časovom rozmedzí.

Notárske zápisnice o právnych úkonoch poskytuje naša notárska kancelária hlavne v rámci zápisníc o závetoch, zmluvách a iných právnych úkonoch. Ak zakladáte obchodnú spoločnosť a potrebujete vyhotoviť zakladateľské listiny, vieme Vám poradiť a aj zariadiť všetky potrebné notárske úkony.

Na Notárskom úrade pracujú skutoční odborníci, ktorí sa postarajú o zvládnutie každého Vami zadaného úkonu. Osvedčenie skutočností ako aj úschova listín sú činnosti, ktoré sa dajú vyriešiť vo veľmi krátkom čase. Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej sídli v centre hlavného mesta, kde môžete prísť a vybaviť jednoduché notárske úkony behom pár minút v rámci obednej prestávky.

Notársky úrad vie taktiež notársky potvrdiť všetky fotokópie po predložení originálu, ako aj potvrdenie o pravosti podpisu. Na časovo náročnejšie úkony si vieme vyhradiť dlhšie stretnutie, ktoré si s klientom môžeme vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0903/464 944.

Naša notárska kancelária v Bratislave je Vám plne k dispozícii. Náročnejšie požiadavky nie sú pre nás prekážkou, ale naopak výzvou.